Make your own free website on Tripod.com

    อัลกอริทึมแบบตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อหาทางเลือก (Decision Algorithm) เป็นอัลกอริทึมที่มีบทบาทสำคัญต่อการเขียนโปรแกรมมาก ในโปรแกรมหนึ่ง ๆ อัลกอริทึมประเภทนี้จะถูกนำมาใช้บ่อยครั้ง จัดเป็นอัลกอริทึมประเภทประโยคคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมประเภทหนึ่ง (Control Program Statement) ลักษณะการทำงานแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบมีทางเลือกสองทาง และแบบมีทางเลือกหลายทาง (มากกว่าสองทางขึ้นไป)

ประโยคตรวจสอบเงื่อนไข

    ประโยคตรวจสอบเงื่อนไขจัดเป็นประโยคสำคัญ ในประเภทประโยคควบคุมโปรแกรม มีบทบาทต่อการเขียนโปรแกรมมาก เพราะคำสั่งต่าง ๆ ที่เรียงรายอยู่ในโปรแกรม ล้วนแต่ต้องอยู่ในโครงสร้างการควบคุมไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเสมอ ถึงแม้ว่าคำสั่งกลุ่มนั้นจะเรียงลำดับแบบธรรมดา คือเรียงจากบนมาล่าง หรือเรียงจากซ้ายมาขวาตามลำดับกิจกรรมก่อนหลังโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เลยก็ตาม เราก็ถือว่าเสมือนอยู่ภายใต้โครงสร้างการควบคุม นั่นคือการทำงานจะเป็นแบบเรียงลำดับ (Sequential Connection) ดังรายละเอียดที่กล่าวแล้วในบทที่ 7 ดังนั้นถ้าจะแบ่งประโยค ตามลักษณะการควบคุม จะได้ประโยคประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ประโยคควบคุมแบบเรียงลำดับ (Sequential Connection)
  2. ประโยคกระโดดข้ามอย่างไม่มีเงื่อนไข (Jumping Connection) คือการใช้ประโยค goto/label ไปยังจุดต่าง ๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อ ซึ่งโครงสร้างการควบคุมแบบนี้จะเป็นผลเสียต่อการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ ๆ เพราะจะได้โปรแกรมที่ไม่เป็นโครงสร้างที่ดี แนวการทำงานจะสับสนพันกันไม่เป็นระบบ เป็นโครงสร้างการควบคุมที่ไม่สนับสนุนให้นำมาใช้เขียนโปรแกร

ลำดับการประมวลผลในคำสั่งเงื่อนไข

ในคำสั่งเงื่อนไขหนึ่ง ๆ อาจประกอบด้วยเครื่องหมายคณิตศาสตร์ เครื่องหมายเปรียบเทียบและเครื่องหมายเปรียบเทียบเชิงตรรกะ ภาษาซีมีวิธีการจัดลำดับการประมวลผลในคำสั่งเงื่อนไขดังตารางต่อไปนี้

เครื่องหมาย ลำดับการประมวล
เครื่องหมายคณิตศาสตร์

!

>,  >=,  <,  <=

==,  !=

&&

||

1

2

3

4

5

6

 

ศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดได้จากหนังสือเสริม ....