Make your own free website on Tripod.com

หัวเรื่อง.WMF (20872 bytes)

    การทำงานวนซ้ำ (Repetition) หรือการทำงานเป็นวงรอบ (Looping) ก็คือการทำงานลักษณะเดียวกัน เป็นอัลกอริทึมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สอดคล้องกับการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่งานส่วนใหญ่เป็นงานซ้ำ ๆ มีขั้นตอนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ซ้ำเดิม เมื่อมนุษย์ต้องเป็นผู้กระทำงานเหล่านั้น เมื่อซ้ำบ่อย ๆ หลาย ๆ รอบ ย่อมเกิดความเบื่อหน่ายจำเจ ดังที่เรา กล่าวกันว่า “เป็นงานจำเจซ้ำซาก”

    เมื่อปัจจุบันเป็นยุคของคอมพิวเตอร์เรานำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำงาน จึงนำคอมพิวเตอร์มาทำงานแทน โดยเฉพาะในส่วนที่ซ้ำซากจำเจนั้นงานดังกล่าวจึงเป็นงานที่ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์การเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ในลักษณะทำงานวนซ้ำจึงมีมาก อัลกอริทึมแบบทำงานวนซ้ำ

ประเภทการทำงานวนซ้ำ

    ในโปรแกรมหนึ่ง ๆ โครงสร้างการควบคุมการทำงานวนซ้ำจะมีหลายตอน มีการใช้บ่อย ในภาษาคอมพิวเตอร์ทุกภาษา จะมีประโยคคำสั่งควบคุมการทำงานวนซ้ำดังกล่าวทั้งสิ้น ประโยคควบคุมการทำงานวนซ้ำจัดเป็นประโยคโครงสร้างประเภทควบคุมการทำงานของโปรแกรม ซึ่งแบ่งตามลักษณะการควบคุมได้ 3 แบบดังนี้ คือ

  1. โครงสร้างควบคุมแบบ while…Structure คือ แบบตรวจสอบก่อน แล้วจึงทำกิจกรรมในแต่ละรอบของการทำงานวนซ้ำ
  2. โครงสร้างควบคุมแบบ do / while…Structure คือ แบบทำกิจกรรมก่อน แล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไขในการวนรอบการทำงานวนซ้ำ
  3. โครงสร้างควบคุมแบบ for…Structure คือ แบบรู้จำนวนรอบแน่นอน จึงเป็นโครงสร้างที่ระบุจำนวนรอบของการทำงานวนซ้ำแน่นอน

 

ศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดได้จากหนังสือเสริม ....